Arama yapmak için F3 e basabilirsiniz.
   
 
  Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Testleri
1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?

a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .
b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?
a-) Tercüman Gazetesi
b-)Anadolu Ajansı
c-)İrade-i Milliye Gazetesi
d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 

3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
A)Televizyon
B)İnternet
C)Uydu
D)Kitle iletişim araçları    
                                                          
4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması
B) İrade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması     
                                                  

5-) Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?
A)   İrade-i Milliye
B)   Hakimiyet-i Milliye
C)   Takvim-i  Vekayi
D)   Ceride-i  resmiye
                                       
6-)   Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
A)   Milliyet Gazetesi
B)   Anadolu Ajansı
C)   Tercüman-ı Ahval Gazetesi
D)   Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

7-) Aşağıdakilerden  hangisi  Ülkemizde  nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
 
A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı
B)Yeryüzü şekilleri
C)İş imkanları
D)Ormanların dağılışı
8-)Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve     
    iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.
   Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı            düşünülemez?

a-Resim çizme       b-Telgraf çekme      c-Davul Çalma      d-Ateş yakma

9-Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak 
    amacıyla denetlenmeleri gerekir.
   Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu   aşağıdakilerden hangisidir?

A-TRT      B-RTÜK     C-TÜİK      D-AA

10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri 
      değildir?

a-Gazeteler çıkarıldı.                                                   b-İlk telsiz telgraf kuruldu.
c-Radyo yayınlarına başlandı                                      d-İlk televizyon istasyonu kuruldu.

11-Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir 
      kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”
      Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-Önemli bir güç olduğu                             b-Eğitici yönünün olduğu
c-Halkın düşüncelerini yansıttığını             d-Kişiler arasındaki ilişkileri zayıflattığını

12-  6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek 
        iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu  uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin  
        kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.
       Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
      verilemez?

a-Hangi tarihte kurulmuştur?                                       
b-Milli mücadeledeki rolü nedir?
c-Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir    
d-Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.

13-İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne 
     babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa 
     buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna 
     Enformasyon denir.
   Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

a-Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği
b-Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği
c-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği
d-Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği

14-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim 
     fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

           Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

a-Beden dili       b-Empati       c-Etkili dinleme        d-Üslup

15-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.
    Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?
a-Maden çıkarılan yerler                                               b-Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler
c-Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler                d-Ilıman iklimin görüldüğü yerler


16-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve    
    sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.
     Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu  cevaplar arasında  
     gösterilemez?

a-İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek
b-Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek 
c-Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek
d-Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek
                                     

17-Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş 
      olmasıyla açıklanabilir.
      Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?
a-İzmir      b-Balıkesir        c-Kars          d-Samsun

18-  Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir.
 Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez?
A) Telgraf
B) Radyo
C) İnternet
D) Televizyon

19-   Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik 
         problemi ortaya çıkmaktadır. 
         Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi         
         iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?
A) İnternet
B) Televizyon
C) Radyo
D) Mektup

20- Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir?

a)   Düzensiz olmak
b)   Hoşgörülü olmak
c)   Savurgan olmak
d)   Bencil olmak

21- Demokrasilerde basın özgürlüğü esastır. Düşünce, haber ve bilgilerin hiçbir denetime bağlı 
       olmadan, sansür edilmeden basın-yayın yoluyla halka duyurulmasına basın özgürlüğü denir?

Buna göre basın özgürlüğü insan hak ve özgürlüklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

a)   Din ve vicdan özgürlüğü
b)   Özel hayatın gizliliği
c)   Düşünce ve ifade özgürlüğü 
d)   Seyahat etme özgürlüğü

22- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Ankara Radyosunu kurması
B)   İrade-i Milliye gazetesini kurması
C)   Hakimiyet-i Milliye gazetesini kurması
D) Anadolu Ajansını kurması

23-Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını
     ihlal edildiğini gösterir?

A)Dokunulmazlık    hakkı                    B)Özel hayatın gizliliği
C)Düşünceyi açıklama                            D)Güvenlik hakkı
            
24-.Aşağıdakilerden hangisi medyanın ilkelerinden biri olamaz?
a)Tarafsız   b)Objektif   c)Önyargılı   d)Abartısız
         
25-Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?

A)4 Eylül 1919      B)7 Ekim 1920

C)6 Nisan 1920    D)6 Mayıs 1927
Online Sayısı
 
Facebook Beğen
 
Online Sayısı
 
Toplam Ziyaret
 
Durum
 
Hazırlayan
 
Nedim Yıldırım
 
Bugün 20 ziyaretçi girdi.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol